Política de privacitat

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, l’informem el següent:

1.-RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Rufino Bueno Martín
 • DNI: 25441708M
 • Domicilio social: Carrer Vint i un,43 43100 Tarragona
 • Correu electrònic: info@clinicadentalrufinobueno.com
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO): L’Usuari pot contactar amb el DPO a través de la següent adreça info@clinicadentalrufinobueno.com

2.-INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què la Clínica Dental Rufino Bueno recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web https://clinicadentalrufinobueno.com (en endavant, el «lloc web»), així com els propis de la seva connexió i navegació (en endavant,  la «navegació») i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a la Clínica Dental Rufino Bueno.

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o les de tercers a Clínica Dental Rufino Bueno

3.-OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc Web de la Clínica Dental Rufino Bueno són, amb caràcter general, obligatoris (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre’ s les mateixes.

4.-AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ la Clínica Dental Rufino Bueno LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recaptades seran tractades per Clínica Dental Rufino Bueno conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar les seves sol·licituds de contacte amb Clínica Dental Rufino Bueno a través dels canals disposats per a això.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de la Clínica Dental Rufino Bueno, per mitjans electrònics i/o convencionals, en els casos en què l’Usuari així ho consenta expressament.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de la Clínica Dental Rufino Bueno, per mitjans electrònics i/o convencionals, tret que l’Usuari indiqui el contrari.
 • Gestionar la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per la Clínica Dental Rufino Bueno a la percepció de la seva imatge com a companyia.

Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa a la Clínica Dental Rufino Bueno, s’oposi o revoqui el seu consentiment.

5.-QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ Clínica Dental Rufino Bueno

Clínica Dental Rufino Bueno podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms
 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic.
 • Codis o claus d’ identificació de l’ Usuari.

En cas de registre i/o accés mitjançant un compte de tercers, Clínica Dental Rufino Bueno podrà recopilar i accedir a certa informació del perfil de l’Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats indicades anteriorment.

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privacitat, eximint Clínica Dental Rufino Bueno de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Clínica Dental Rufino Bueno podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

6.-QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessaris per al compliment de les referides finalitats que necessitin del consentiment de l’ Usuari per a la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb la Clínica Dental Rufino Bueno a través dels canals següents: info@clinicadentalrufinobueno.com

Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l’ Usuari per al compliment d’ una obligació legal o per a l’ execució de la relació contractual existent entre la Clínica Dental Rufino Bueno i l’ Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d’ aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Clínica Dental Rufino Bueno i/o a la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà en base a l’interès legítim del responsable.

7.-A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’ Usuari podran ser comunicades a:

 • Empreses participades o del grup empresarial de la Clínica Dental Rufino Bueno únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Proveïdors de la Clínica Dental Rufino Bueno necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades.
 • Partners i empreses col·laboradores de la Clínica Dental Rufino Bueno per al compliment de les finalitats anteriorment indicades i/o, en cas que així ho autoritzi, per a l’enviament de comunicacions comercials.
 • Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.

Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar-se ubicats dins o fora de l’ Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest darrer cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

8.-RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’ Usuari:

 • Garanteix que és major d’ edat o emancipat legalment en el seu cas, plenament capaç, i que les dades que facilita a la Clínica Dental Rufino Bueno són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’ Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Clínica Dental Rufino Bueno per a les finalitats assenyalades.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Clínica Dental Rufino Bueno o a tercers.

9.-COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals Clínica Dental Rufino Bueno tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i/o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida únicament i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat la seva recepció i/o que no haguessin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.

Per dur a terme la tasca anterior, Clínica Dental Rufino Bueno podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’ elaborar perfils d’ Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de la Clínica Dental Rufino Bueno pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic info@clinicadentalrufinobueno.com, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

10.-EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a la Clínica Dental Rufino Bueno, domicili social: Pau Claris 194-196 baixos 2a 08037 Barcelona, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@clinicadentalrufinobueno.com, en tots dos casos, amb la Referència «Protecció de Dades», en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a la Clínica Dental Rufino Bueno s’estan tractant dades personals que concerneixen l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Obtenir de la Clínica Dental Rufino Bueno la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de la Clínica Dental Rufino Bueno
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

Així mateix, s’ informa l’ usuari que en qualsevol moment podrà Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’ Autoritat de control competent.

11.-MESURES DE SEGURETAT

Clínica Dental Rufino Bueno tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració,  pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’ estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.